Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες. (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 19/02/2024)

Προηγούμενο Ενημερωτική συνάντηση για την αντιμετώπιση του παράνομου χειρισμού μηχανημάτων έργου & του αθέμιτου ανταγωνισμού από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας