Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς οικογένειες της Π.Ε. Ηρακλείου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς οικογένειες της Π.Ε. Ηρακλείου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εφτά ευρώ και τριάντα εννιά λεπτών (89.997,39€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης συγκεκριμένα τον Φορέα 01.071-00 και Κ.Α.Ε. 9779.
Αντικείμενο της Σύμβασης: είναι η ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς οικογένειες της Π.Ε. Ηρακλείου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και η διάθεσή τους στο Ηράκλειο (σε δύο καταστήματα) και στις Μοίρες (σε ένα κατάστημα). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στον α/α = 183705 ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Διάρκεια Υλοποίησης της Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5.4.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 π.μ.
Προθεσμία & τόπος κατάθεσης εγγράφων του διαγωνισμού: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα στο Β3 γραφείο της Περιφέρεια Κρήτης.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) : 11.4.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Β3 γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης (Πλ. Ελευθερίας)
Εγγύηση συμμετοχής: ποσού 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ (ήτοι 1.566,90€)
Πληροφορίες Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικού, Περιφέρεια Κρήτης (τηλ. 2813 400332).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευτεί (1) μία φορά

Προηγούμενο Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας