Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020-2022»

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 1.500.00,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 27/01/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Προηγούμενο ΜΠΕ Ιχθυοκαλλιέργεια Σούδας ΕΛΚΕΘΕ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας