ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τα έτη 2023-2024

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για τη ανάδειξη προμηθευτή  Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) για την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τα έτη 2023-2024.

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 215.181,54 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης ποσού 60.000,00€

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς   (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης  (ήτοι ποσού  2.502,93 € )

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:   07/03/2023  ημέρα Τρίτη ώρα 15:00

Προηγούμενο Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Coast to Coast Race

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας