Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του υποέργου:«Εργασίες Προστασίας Πρανών και Αντιστήριξης Κατολισθήσεων με την Κατασκευή Τοιχίων Στην Περιοχή του Οικισμού Αυγενικής»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Κ.Α. 2019ΕΠ80200005  ΣΑΕΠ 802 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 900.000,00   €  (ΜΕ Φ.Π.Α.)

Προηγούμενο Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιας Σύμβασης: “Συντήρηση Διαμόρφωση Χερσαίων Χώρων Λιμενίσκου Κάτω Γαλατά – Δήμου Χανίων – Χρήση 2018”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας