ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 05-09-2022

Προηγούμενο Φ.Ε.Κ. 60/31.8.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., δημοσίευση της με αριθμό 7Κ/2022 Προκήρυξης που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μονίμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας