Ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ρεθύμνης για τη Χορήγηση& Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024

Από τη Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 21258/2024 ΚΥΑ (ΦΕΚ1806/τ. Β΄/22-3-2024) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), …, για τo έτος 2024 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.» και την αριθμ. 6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/τ.Β/2005) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της ΚΥΑ περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ»,  η χορήγηση και η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2024 θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 04 Απριλίου 2024 και θα λήξει στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους, (Άτομα με Αναπηρία  67% και άνω, μόνιμοι κάτοικοι  Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνης), τόσο από  το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υπηρεσίας μας,  όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.

Δικαιούχοι

είναι:

α) Ελληνικής υπηκοότητας,

β) Υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ε.Ε.,

γ) Υπήκοοι Κρατών – Μελών Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,

δ) Υπήκοοι Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (Ν.4017/59 ΦΕΚ246/Α),

ε) Υπήκοοι των Κρατών εκτός Ε.Ε που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος

στ) Aναγνωρισμένοι πρόσφυγες εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα (Ν.3989/59 ΦΕΚ201/Α)

Α. Δελτίων Μειωμένου Εισιτηρίου 50% Υπεραστικών Λεωφορείων Κτελ, ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

&

Β. Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Λεωφορείων Κτελ εφόσον το συνολικό ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μέχρι 23.000€ ή το αντίστοιχο οικογενειακό μέχρι 29.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.600€ για κάθε προστατευόμενο μέλος που συνοικεί και βαρύνει το φορολογούμενο (με αναπηρία 67% και άνω).

ØΟι  ολικά τυφλοί & οι συνοδοί τους λαμβάνουν Δελτίο – Κάρτα ανεξαρτήτως ορίου εισοδήματος

 

Κάρτα Με Συνοδό Δικαιούνται

Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης (επιδόματος) ατόμων με αναπηρία όρασης και του προγράμματος ατόμων με Σοβαρή και Βαριά Νοητική Υστέρηση, από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τον συνοδούς τους.

Προκειμένου άτομα με οπτική αναπηρία- αναπηρία όρασης ή νοητική υστέρηση ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, που δεν είναι δικαιούχοι του προνοιακού επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, να λάβουν κάρτα μετά συνοδού απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει : α) ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω, β) νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, γ) σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό 80% και άνω, δ) διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με ποσοστό 80% και άνω.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπ. Δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ( 67% και άνω).

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΠΕΚΑ για την καταβολή του προνοιακού επιδόματος. Στη βεβαίωση αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του δικαιώματος λήψης του επιδόματος από τον δικαιούχο. Για τους δικαιούχους προνοιακού επιδόματος από τον ΟΠΕΚΑ δεν απαιτείται ελάχιστο  ποσοστό αναπηρίας 67%.

2β. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας επ’ αόριστον μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ (η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία να αναφέρεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω).

Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ γίνεται δεκτή βεβαίωση από το μηχανογραφημένο μητρώο του Οργανισμού, που έχει περιέλθει στον ΕΦΚΑ, όπου βεβαιώνεται ότι: «όπως προκύπτει από το Γενικό Μητρώο Συνταξιούχων, ο ενδιαφερόμενος είναι συνταξιούχος λόγω αναπηρίας, σύμφωνα με απόφαση υγειονομικής επιτροπής, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και διάρκεια συνταξιοδότησης διαρκώς και εφ’ όρου ζωής».

  1. Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, σε ισχύ, (άρθρο 106 του ν. 4961/2022) με την σήμανση “ΙΙ” δεν απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.
  2. Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
  3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα η ΚΕΠ.
  5. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του Δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις (3) ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.
  6. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος οικονομικού έτους 2023 θα προσκομίσουν μόνο οι δικαιούχοι Δελτίων Δωρεάν Μετακίνησης Αστικών Μέσων Συγκοινωνίας.

ð Τα Δελτία Μετακίνησης του έτους 2024

θα εκδίδονται από  04  Απριλίου 2024 έως και 31 Οκτωβρίου 2024

τόσο από  το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υπηρεσίας μας,

όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της περιοχής τους.

και θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται καθημερινά από 08:30π.μ. έως 14.00μ.μ. στα τηλέφωνα: 2831 3 43302 – 323, 324, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για έκδοση ή ανανέωση του δελτίου μετακίνησής τους.

 

 

Προηγούμενο ΜΠΕ ΕΕΛ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ – ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας