Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας ρυπογόνων για τα ύδατα δραστηριοτήτων (σημειακές πηγές ρύπανσης) όπως Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ελαιουργεία, τυροκομεία και λοιπών ρυπογόνων δραστηριοτήτων, παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του αναθεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, καθώς και της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 251.371 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) αναλύεται σε δύο Υποέργα:

Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο/παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και των υγρών αποβλήτων. Προϋπολογισμός 16864 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%)
Συμβάσεις (2) α) αρ. πρωτ. 138232/19-06-2018 ποσού 8.453,82€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) και
                           β) αρ. πρωτ. 271405/6-11-2018 ποσού 2.728,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%)

Πραγματοποιήθηκε προμήθεια μετρητικών οργάνων και βοηθητικών συσκευών (GPS-φωτογραφικές μηχανές), που θα ενισχύσουν την Περιφέρεια Κρήτης στην διεξαγωγή του ελέγχου και της παρακολούθησης των ρυπογόνων για τα ύδατα δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

ΕΙΔΟΣ
Τέσσερεις (4) πανομοιότυπες φορητές πολυπαραμετρικές μετρητικές συσκευές για μέτρηση των παραμέτρων

  • Θερμοκρασία
  • Διαλυμένο οξυγόνο (DO)
  • Αγωγιμότητα
  • pH
Τέσσερεις (4) πανομοιότυπες φορητές μετρητικές συσκευές (φωτόμετρα) για την μέτρηση ελεύθερου και ολικού χλωρίου
Τέσσερεις (4) GPS χειρός με δυνατότητα λήψης φωτογραφιών

Υποέργο 2: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης. Προϋπολογισμός 234.506,32 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%)
Σύμβαση με αρ. πρωτ. 58437/12-03-2019 ποσού 156.851,32 ευρώ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. πρωτ. 155706/28-06-2019 τροποποίηση σύμβασης ποσού 156.769,48 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%) .

Το υποέργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και πραγματοποιείται με την διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων φυσικοχημικών / μικροβιολογικών παραμέτρων από Ανάδοχο Εργαστήριο.

Αναλύεται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Πρόγραμμα Ποιοτικής Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης.
Για να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της επιβάρυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τις σημειακές ανθρωπογενείς εν δυνάμει πηγές ρύπανσης, που αποτελούν τα σημεία επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, υγρών αποβλήτων ελαιουργείων και τυροκομείων, καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων κατά περίπτωση, έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα Ποιοτικής Παρακολούθησης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, το οποίο περιλαμβάνει την διεξαγωγή δειγματοληψιών σε συγκεκριμένες περιοχές όπου συγκεντρώνονται ρυπογόνες δραστηριότητες, την διενέργεια μετρήσεων φυσικοχημικών/μικροβιολογικών παραμέτρων στα δείγματα και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες θα γίνουν από τον Ανάδοχο.

Οι θέσεις παρακολούθησης ανά Περιφερειακή Ενότητα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Σ-Ν/Φ-Α)
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
21 23 9 13
66

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ενίσχυση των ελέγχων μετά από καταγγελίες-έκτακτες περιπτώσεις.
Για την ενίσχυση των ελέγχων που διενεργεί η Περιφέρεια Κρήτης μετά από καταγγελίες και έκτακτες περιπτώσεις ρύπανσης των υδάτων καθώς και μετά από την έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος των τακτικών επιθεωρήσεων που θα ορίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης. Ακολούθως υπάρχει η δυνατότητα να αναλυθούν τα δείγματα του νερού/υγρών αποβλήτων από το Ανάδοχο εργαστήριο.
Παράλληλα στα πλαίσια του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας 2 ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει την Περιφέρεια Κρήτης με τα υλικά/εξοπλισμό που απαιτούνται για την διεξαγωγή των δειγματοληψιών και να αναλάβει την μεταφορά των δειγμάτων από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων στο εργαστήριο. Θα είναι δυνατό να γίνονται μετρήσεις δειγμάτων από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30-06-2023.

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης: Δρ Μ Κανδηλογιαννάκη, τηλ 2813 410123, mkandil@crete.gov.gr

Προηγούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας