Έργο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ. 3o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ -ΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΚΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του  ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» (Άξονας προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη) Κωδ. ΟΠΣ 5000360,K.A. 2016EΠ00210023, ΣΑΕΠ 002/1.

            Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει:

  • την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,
  • την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου και τους τελευταίους εγκεκριμένους κανονισμούς,
  • τα έργα καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, με τη θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,
  • περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος σε συνθήκες αιχμής για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με τη σχετική παρακαταθήκη ανταλλακτικών για το εν λόγω χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής ,
  • υποχρέωση έκδοσης από τη μεριά του αναδόχου όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, χωρίς επιπλέον αμοιβή.

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την  άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα λειτουργεί με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος με  βιοαντιδραστήρα μεμβρανών, ενώ ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του Πλακιά για την 20ετία (Α’ φάση). Ο σχεδιασμός και η επιλογή που έχει γίνει θα έχει την προοπτική και τη δυνατότητα εύκολης μελλοντικής επέκτασης αν αυτό απαιτηθεί. Αν μετά το πέρας του ορίζοντα σχεδιασμού προκύψει η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης, αυτή θα πρέπει από σήμερα να καταστεί εφικτή και εύκολη, με το σωστό σχεδιασμό και την επιλογή των κατάλληλων

Τονίζεται πως το σύνολο των υποδομών μελετώνται και σχεδιάζονται με γνώμονα και τις επεκτάσεις που θα απαιτηθούν και στην Β’ φάση (40 ετία).

 Προϋπολογισμός : 4.533.650,00 €.

Προηγούμενο Έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας