Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για Έρευνα και Καινοτομία (European Regions Research Innovation Network – ERRIN)

Το ERRIN είναι ένα δυναμικό και αναγνωρισμένο δίκτυο που λειτουργεί από το 2001 με έδρα τις Βρυξέλλες, και στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 120 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες. Στόχος του είναι η δικτύωση των Περιφερειών-μελών του και η διασύνδεσή τους με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της Ευρώπης, για τη συμμετοχή τους σε ισχυρά εταιρικά σχήματα (consortiums), προκειμένου για την από κοινού υποβολή ανταγωνιστικών προγραμμάτων και διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων.

Περιλαμβάνει ποικίλες θεματικές ομάδες:

 1. Ευρωπαϊκές Πολιτικές
 2. Γαλάζια Ανάπτυξη και Θαλάσσια Θέματα
 3. Βιοοικονομία
 4. Σχεδιασμός-Πολιτισμός-Δημιουργικότητα
 5. Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή
 6. Υγεία
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 8. Καινοτομία & Επενδύσεις
 9. Ανοικτή Επιστήμη
 10. Έξυπνες Πόλεις
 11. Έξυπνη Εξειδίκευση
 12. Τουρισμός
 13. Μεταφορές
 14. Προηγμένη νανοτεχνολογία
 15. Υδάτινοι Πόροι

Με τη συμμετοχή στο δίκτυο ERRIN επιδιώκεται: η ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας των Περιφερειών με την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, η κοινή δράση των Περιφερειών απέναντι στις κοινές προκλήσεις και ενδιαφέροντα, η επιστημονική υποστήριξη των υλοποιούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αλλά και η προβολή τους σε Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές Επίπεδο και η υποστήριξή τους για την συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών Στρατηγικών και της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών για τη συμμετοχή τους ως δυνητικοί εταίροι σε Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για τη διεκδίκηση χρηματοδοτικών κονδυλίων για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων, παρακολουθώντας τα τρέχοντα χρηματοδοτικά πλαίσια και προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων, και την επίτευξη ακόμα και διεθνών συνεργασιών και κοινών σχεδίων δράσεων.

Πληροφορίες-Συντονισμός στην Περιφέρεια Κρήτης:

Δρ Ε. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (elhatziyanni@crete.gov.gr, τηλ 2813 410110 )

Προηγούμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης & Κοινωνικής Δράσης (European Local Inclusion & Social Action Network, ELISAN)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας