Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης & Κοινωνικής Δράσης (European Local Inclusion & Social Action Network, ELISAN)

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την τοπική ένταξη και την κοινωνική δράση ELISAN (European Local Inclusion and Social Action Network), δημιουργήθηκε το 2008 για την διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρώπης. To ELISAN συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική συνοχή μέσω της καινοτομίας και της επινοητικότητας. Το δίκτυο καλείται να αντιμετωπίσει διάφορα κοινωνικά προβλήματα, να ενισχύσει τον πλούτο των τοπικών πολιτικών στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής με την εκπόνηση και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος

Στόχος του δικτύου είναι η υπεράσπιση των τοπικών και ευρύτερων συμφερόντων μέσω εκλεγμένων εκπροσώπων, η ενημέρωση σχετικά με την τοπική κοινωνική δράση στην Ευρώπη, η διάδοση των καλών πρακτικών και η διάδοση των κοινωνικών καινοτομιών που θεσπίζουν οι τοπικές υπηρεσίες. Με την διάδοση των ευρωπαϊκών κοινωνικών καινοτομιών και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών το ELISAN, ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τις κοινωνικές πολιτικές σε τοπικό επίπεδο, προωθεί την σύναψη ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων, αυξάνει την αξία της κοινωνικής καινοτομίας από τις ευρωπαϊκές τοπικές κοινότητες, δημιουργεί μια βάση δεδομένων για την ευρωπαϊκή κοινωνική καινοτομία και τέλος εκκινεί το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Κοινωνική Καινοτομία.

Μέλη & θεσμικά όργανα

Το δίκτυο ELISAN είναι ανοικτό στις ευρωπαϊκές τοπικές κοινότητες και τα τοπικά δίκτυα. Απασχολεί ειδικούς της κοινωνικής πολιτικής.

Τα διοικητικά όργανα του ELISAN εκλέγονται για τρία χρόνια και απαρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο (αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο της χώρας μέλους), το Εκτελεστικό Συμβούλιο και μια Συντονιστική Επιτροπή.

Πληροφορίες – Συντονισμός στην Περιφέρεια Κρήτης: Δρ Κατερίνα Βλασάκη (avlasaki@crete.gov.gr, 2813 400350).

Προηγούμενο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών (European Network of Social Authorities, ENSA)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας