Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022, πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλπ

Φ.Ε.Κ. 67/τ. Α.Σ.Ε.Π./14.10.2022,πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κλπ

Προηγούμενο Εξετάσεις Φαρμακοποιών Οκτωβρίου 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας