Η υπ’ αριθ. 2Ε/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 71/11.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Κεντρική Υπηρεσία), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Η υπ’ αριθ. 2Ε/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ.
71/11.11.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση συνολικά δέκα (10) θέσεων και ειδικότερα εννέα (9)
θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)
πρώην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και μίας
(1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Κεντρική
Υπηρεσία), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους, ύστερα από την αριθμ. 338603/03-11-2022 γνωστοποίηση  δια του τύπου (ΑΔΑ: ΩΥΥΓ7ΛΚ-ΝΟΗ), ότι επιλέχθηκε ως Ειδικός Σύμβουλος της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, η Φραγκιαδάκη Μαρίνα του Εμμανουήλ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας