Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ:159333,1) για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Κρήτης

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του εν εξελίξει ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό Διακήρυξης 242137/11-8-2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC011092894) για την ανάδειξη αναδόχων για το έργο «Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Κρήτης (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 159333,1).
Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 περ. α΄ του άρ.60 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 2.1.3. της διακήρυξης, καθώς αν και παρασχέθηκαν πρόσθετες πληροφορίες αυτές δόθηκαν σε προθεσμία μικρότερη των έξι (6) ημερών από την παραλαβή προσφορών που ορίζει το άρθρο 2.1.3. της διακήρυξης και προκειμένου να διατεθεί ο απαραίτητος χρόνος στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να προετοιμάσουν κατάλληλα τις προσφορές τους.
Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 16η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.
Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Προηγούμενο Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Περιφέρειας Κρήτης. Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας