ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οριστική έκθεση ελέγχου για την παιδική κατασκήνωση με την ονομασία «Τσικιμπούμ», ιδιοκτησίας «Ηρακλής Κυριακάκης ΑΤΞΕΕ», στην θέση «Κερατόλακκος», Χωραφάκια, Τ.Κ. Κουνουπιδιανών, Δ.Ε. Ακρωτηρίου, Δήμου Χανίων

Προηγούμενο Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογία και πίνακες απορριπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 (αριθμ. πρωτ. 300964/04.10.2022, ΑΔΑ:9ΝΧ97ΛΚ-ΟΗΦ) ανακοίνωσής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας