Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογία και πίνακες απορριπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 (αριθμ. πρωτ. 300964/04.10.2022, ΑΔΑ:9ΝΧ97ΛΚ-ΟΗΦ) ανακοίνωσής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Πίνακες κατάταξης και Βαθμολογία και πίνακες απορριπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 3/2022 (αριθμ. πρωτ. 300964/04.10.2022, ΑΔΑ:9ΝΧ97ΛΚ-ΟΗΦ) ανακοίνωσής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων, εκ των οποίων ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Προηγούμενο Συνάντηση για τα έργα Πολιτισμού της Κρήτης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας