Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ»,

Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ», Προϋπολογισμού1.118.632,77 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),

έως την14/02/2023 αντί της 26/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού

Προηγούμενο Παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για την αριθμ. 332150/31.10.2022 Προκήρυξη χορήγησης 90 νέων αδειών και 10 θέσεων και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας