Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ”

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ”

Εκτιμώμενης αξίας 645.438,21 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194322 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Κρήτη 2014-2020»

Προηγούμενο Κενές θέσεις & λίστα αναμονής Γ. Νοσοκομείου Κ. Υ. Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας