Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:”ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ -ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ”

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσει τον διαγωνισμό της μελέτης με τίτλο : “ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΟΥΡΝΕΣ -ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 97 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ”, Εκτιμώμενης αξίας  1.003.720,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194317.

 

Προηγούμενο Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού και ΤΕ Πληροφορικής, με διάρκεια σύμβασης έως οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 17η/12/2022 και λήγει την 27η/12/2022)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας