Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022

Η Περιφέρεια Κρήτης  ενημερώνει ότι, δόθηκε στην δημοσιότητα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς ένταξη στη δράση 4.1.5 « Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2022.

Στόχος της δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

 

 

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι: α) η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, β) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, γ) η αγορά γης, δ) η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με χρήση σπόρου, ε) η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και η περίφραξη φυτειών, στ) η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών, ζ) η αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό), η) η αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου, θ) οι επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ και ι) οι γενικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξής, για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δύναται να ανέλθει  έως τις 150.000 ευρώ και υπό προϋποθέσεις έως και τις 250.000 ευρώ.

O συνολικός προϋπολογισμός, για την Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται στα 18.170.000 ευρώ.

Τα ποσοστά στήριξης του επενδυτικού σχεδίου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα εξής:

Δικαιούχοι που κατά τη στιγμή της αίτησης :

α) δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ή

β) έχουν ενταχθεί ως δικαιούχοι μέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) την τελευταία 5ετία

 

 

 

60%

Δικαιούχοι   σε  ορεινές περιοχές
Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν

φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα και

δικαιούχοι σε κανονικές Περιοχές

 

50%

 

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 15.03.2023 έως και 16.05.2023.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της δράσης 4.1.5 παρέχονται στα τηλέφωνα:

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης: τηλ. 2813407901 & 2813407904
  2. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΑΑ) ΠΕ Ηρακλείου: τηλ.: 2813407936
  3. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Λασιθίου:

Τηλ. : 2841340514 & 2842341310

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ) ΠΕ Ρεθύμνου:

Τηλ.: 2831343807 & 2831343825

  1. Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής (ΔΑΑΚ)  ΠΕ Χανίων:

Τηλ. : 2821346560, 2821346530 & 2821346532

και στις ιστοσελίδες:

  1. Της Περιφέρειας Κρήτης http://www.crete.gov.gr/ (ΠΑΑ 2014-2020)
  2. Του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) http://www.agrotikianaptixi.gr  &  http://www.minagric.gr

 

Προηγούμενο Διανομή ειδών παντοπωλείου και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας