Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου.

Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί για υποβολή προσφοράς  τους ενδιαφερόμενους  (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ελαστικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων-μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 29.000,00 €

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα, όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους, στο Τμήμα Προμηθειών της  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έως την 2/11/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Προηγούμενο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας