Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου ΣΑ -ΦΕΚ 5449-Α’-2021

Προηγούμενο Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επιλογή αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΒΩΝ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας