Υποβολή δικαιολογητικών από τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Π.Ε. Ηρακλείου

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ολοκλήρωσε την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης  Σεπτεμβρίου 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και έστειλε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις με την εκτίμηση της ζημιάς στην αρμόδια Δ/νση Κρατικής Αρωγής.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών η 26η Αυγούστου 2022

Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να γίνει η εκκαθάριση και η πληρωμή των επιχορηγήσεων απαιτείται να προσκομιστούν, σύμφωνα με το άρθρο 5  του ΦΕΚ 2670/Β/2021, εντός 1 μήνα ήτοι έως την Παρασκευή 26/08/2022, εις διπλούν, από τους δικαιούχους:

  1. Στοιχεία μητρώου – επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Εκτύπωση από το myAADE)
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .
  3. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος αφαιρουυένης της αποζημίωσης για κτιριακές εγκαταστάσεις ή αλλιώς υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστικού συμβολαίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .
  4. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου. Για το Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το πιστοποιητικό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.protodikio-her.gr/index.php/2020-10-23-07-29-52, προκειμένου να εκδοθεί ατελώς, έχει αποσταλεί πίνακας δικαιούχων στο Πρωτοδικείο Ηρακλειου και παρακαλούμε επισυνάψτε την παρούσα ανακοίνωση στα νομιμοποιητικά έγγραφα και στις παρατηρήσεις αιτούντα αναγράψτε: Αποζημίωση για τους σεισμούς Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021.
  5. Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού της δικαιούχου επιχείρησης (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει.
  6. Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, ή βεβαίωση απαλλαγής όπου προβλέπεται.
  7. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης της εταιρείας από το Γ.Ε.Μ.Η. τελευταίου τριμήνου, όπου προβλέπεται.
  8. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή βεβαίωση απαλλαγής ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.
  9. Ειδικά στις περιπτώσεις:

Α.  επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν.4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση

α. αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2021 & 2022, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου με αριθμό πρωτοκόλλου που να περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι:

 Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης/ Ενιαία αίτηση ενισχύσεων

 Ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ

 Κατάσταση ελέγχου αιτήσεων παραγωγών του έτους της θεομηνίας και του έτους της πληρωμής

β. αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων έτους 2021 και ασφαλιστική ενημερότητα ΕΛΓΑ.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος ήταν κατ’ επάγγελμα αγρότης κατά τη διάρκεια του φαινομένου και ότι διατηρεί μέχρι σήμερα την ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses .

δ. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ έτους 2021.

Β. ζημιών σε αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης απαιτείται επιπλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου και αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.

Γ. επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή οι επιχειρήσεις ατόμων που έχουν ανιόντα α’ βαθμού, τέκνο, αδερφό ή σύζυγο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ, ή όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση:

α. Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

αα. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

ββ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

γγ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

δδ. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

εε. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περίπτωση γονέα, τέκνου, συζύγου, αδελφού που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης.

 

 

Πληροφορίες για αποστολή φακέλων

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν, στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201, τηλ. 2813410202 & 2813410205 Ηράκλειο – ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 311 3ος όροφος. Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών, εις διπλούν, και να αναγράφει εξωτερικά ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 2021, την επωνυμία της επιχείρησης και το ΑΦΜ.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΥΔ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΔ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΥΔ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Προηγούμενο Πρόσκληση στον Καβλεντάκη Κωνσταντίνο για την υποβολή προσφοράς για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων “Πολιτιστικά Βαρδινογιάννεια”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας