Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 195268/14-6-2023 προκήρυξης (ΑΔΑ: 9Λ6Υ7ΛΚ- Ν88)

Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των
αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 195268/14-6-2023 προκήρυξης (ΑΔΑ: 9Λ6Υ7ΛΚ-
Ν88)

Προηγούμενο Απονομή Πιστοποιητικών Γνώσης Χειρισμού Η/Υ σε συμμετέχοντες σε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα Πληροφορικής & Χειρισμού Η/Υ που οργάνωσε το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας