ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο έχει ενταχθεί ως υποέργο στην Πράξη «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5171236 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΤΣ)»

Προϋπολογισμός: 13.582.692 ,46€

Ανάδοχος: ΝΑΟΥΜ ΣΘ ΑΤΕ

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η αντιπλημμυρική προστασία των παραποτάμιων οικισμών του Δήμου Πλατανιά και των υφιστάμενων διάσπαρτων οικοδομών εκατέρωθεν της κοίτης από τις καταστροφικές υπερχειλίσεις του ποταμού, όπως επίσης και η προστασία των καλλιεργειών εκατέρωθεν της κοίτης.

Επίσης, πέραν της αντιπλημμυρικής προστασίας των εκατέρωθεν της κοίτης καλλιεργειών, τα έργα θα συμβάλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της σημαντικής Αστικής – Τουριστικής περιοχής Χανιά – Μάλεμε – Κολυμβάρι, καθώς θα συμβάλουν στην αισθητική του τοπίου και στην τροφοδότηση της παραλίας του Κόλπου Χανίων με ιζήματα που θα προέρχονται από στερεοπαροχές ολόκληρης της λεκάνης Ταυρωνίτη εκτάσεως 132 km2 για την αποκατάσταση – μαζί με λοιπά μέτρα και μικρής κλίμακας έργα που μελετώνται – της διαβρωμένης αμμώδους παραλίας  Χανιά – Κολυμβάρι.

Η αντιπλημμυρική προστασία θα επιτευχθεί μέσω έργων διευθέτησης στην κοίτη του ποταμού τα οποία συνίστανται στην κατασκευή αναβαθμών, επένδυση των πρανών, με λιθοπλήρωτα συρματοκιβωτία, όπου αυτό έχει κριθεί απαραίτητο από τη μελέτη, και με επεμβάσεις προστασίας των υφιστάμενων γεφυρών από τις Βουκολιές μέχρι την εκβολή.

 

Προηγούμενο Χαιρετισμός κας. Εμμανουέλλας Γερογιαννάκη – Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας