«Κατάθεση Αιτήσεων για τη Χορήγηση Αδειών για Νέες Φυτεύσεις Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου έτους 2024».

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2024.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 10η Απριλίου 2024 μέχρι και την 26η Απριλίου 2024.

Η χορήγηση των αδειών φύτευσης γίνεται μετά από ψηφιακή αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων   (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2      Ψηφιακές  Υπηρεσίες

Αίτηση Αδειών Φύτευσης).

Αίτηση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου μπορούν να καταθέσουν όλα τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελάχιστη έκταση 1στρ./αγροτεμάχιο.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα), το δημοτικό διαμέρισμα, το τοπωνύμιο της περιοχής, καθώς επίσης και οι συντεταγμένες όλων των κορυφών του κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση:

1.         Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα, Αποδοχή Κληρονομιάς, Γονική Παροχή, Αποδεικτικά Δωρεάς Ακινήτων, Κτήση με Προσκύρωση, με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, Κληρονομητήριο, Διαθήκη , Ενημερωμένο Έντυπο Ε9 της τελευταίας Ηλεκτρονικής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης στο οποίο πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το αιτούμενο τεμάχιο συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι ακριβή και αληθή.

2.         Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια:

Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης (Ενοικιαστήρια) διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπογεγραμμένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, με θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών και με υποχρεωτική αναγραφή εκτός των άλλων στοιχείων και του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου ή Χρησιδάνεια. Σε περίπτωση υποβολής Μισθωτηρίου διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών, υποβάλλεται ηλεκτρονικά Συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλάκειο.

Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων

Τα κριτήρια προτεραιότητας για την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα παρακάτω:

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά Οινοποιήσιμα Αμπέλια, εγκαθίστανται ως Αρχηγοί της Εκμετάλλευσης (Νεοεισερχόμενοι) και είναι ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 40 ετών.

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

(1)       Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών με τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής ή με τα Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή, σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

(2)       Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής ή τα Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή, σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης.

(3)       Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Περιοχές σε Ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπερι-λαμβανομένων Υψιπέδων.

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων .

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

(1)       διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε) 2023, ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης τρία (3) στρέμματα και επιπλέον

(2)       διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμπελουργικού του Μητρώου ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου τουλάχιστον τριών (3) στρεμμάτων.

Ε) Μέλος Συλλογικού Φορέα, δηλαδή μέλος Οινοποιητικού Συνεταιρισμού ή αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών / αναγνωρισμένης Οργάνωσης Παραγωγών του Αμπελοοινικού τομέα.

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται εφόσον ο αιτών καταθέσει με την αίτησή του σχετική βεβαίωση μέλους του/ης οινοποιητικού συνεταιρισμού / αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών / αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών.

Οι Άδειες Νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100, 3ος όροφος Ηράκλειο – Αργυρίου Δούκας 2813407933 ή στο email: dargiriou@crete.gov.gr, και στο 2813407955, email : daa-her@crete.gov.gr.

 

 


Απάντηση


Προώθηση
«Κατάθεση Αιτήσεων για τη Χορήγηση Αδειών για Νέες Φυτεύσεις Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου έτους 2024».

(Χωρίς θέμα)

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΟΠΕΡΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΓΚΑΕΤΑΝΟ ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ – ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΩΤΑ”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0000001 και Κωδικός OTS  00.14.24.001.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας