Π.Ε. Ηρακλείου: Ανοικτός Διαγωνισμός για την ανάθεση Σύμβασης: «Μελέτη αποκατάστασης- αξιοποίησης- ανάδειξης ακινήτου ιδιοκτησίας φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού-διατηρητέο κτίσμα επί της Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρ.13-15 Ηράκλειο Κρήτης»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. 13-15 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. 13-15 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρ. Προγρ. «ΚΡΗΤΗ 2014-20» και από εθνικούς πόρους, ΠΔΕ, ΣΑΕΠ002/1 με κωδικό 2021ΕΠ00210094, MIS 5150466.

Εκτιμώμενη αξία: 680.539,58 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημ/νια και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών: 22-07-2022 και ώρα 12:00

Αριθμός Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 189787

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Συνδιοργάνωση του 6ου Παγκρητίου Ενεργειακού Συνεδρίου και της Διεθνούς Έκθεσης Ενέργειας Ελλάδος 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας