Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  της μελέτης  με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,προυπολογισμού 1.651.670,43 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  της μελέτης  με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»,προυπολογισμού 1.651.670,43 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), 

έως την 17/02/2023 αντί της 30-01-2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα  της διαδικασίας του διαγωνισμού

Προηγούμενο Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 975.598,66 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας