Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια – εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού μαγειρείων για τη Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΑ) «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΣ»

Προηγούμενο Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΒΡΑΚΟΝΤΕ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΗΣ ΒΙΔΙΑΝΗΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας