Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΩ ΓΟΥΒΕΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194314, εκτιμώμενης αξίας  1.331.992,28 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Κρήτη 2014-2020»

Προηγούμενο Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της μελέτης με τίτλο:«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ-ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας