Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου

Προσωρινή Οριστική Έκθεση Ελέγχου AMOUNDA BAY_ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Προηγούμενο Ανακοίνωση της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας