Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης δια ζώσης Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 

Β. Ψηφίσματα

 

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

 

Γ1. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Για την αποκατάσταση των ζημιών στο κολυμβητήριο – «φάντασμα» στο Ακρωτήρι Χανίων και το σχέδιο για Στάδιο Κλασσικού Αθλητισμού και γηπέδων άλλων αθλημάτων»

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Να μη χαθεί άλλος χρόνος για την  προστασία του ιστορικού χώρου των φυλακών του Ιτζεδίν»

Γ3. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Ενεργειακό κόστος και ενεργειακή φτώχεια».

 1.    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1 Έγκριση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ’ Τριμήνου οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.– (εισηγητές ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος ΠΣ Οικονομικών και η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)  1.2 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2020 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.– (εισηγητές ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος ΠΣ Οικονομικών και η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)  1.3 Τροποποίηση της αριθμ. 201800/8.7.2021 σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.– (εισηγητές ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος ΠΣ Οικονομικών και η κα Ραπτάκη Μαρία Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)  2.    ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.1 Έγκριση δράσεων της Διεύθυνσης Τουρισμού Π.Κ. (τροποποίηση χρονοδιαγράμματος συμβάσεων), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

(εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)

 3.    ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3.1 Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης της παροχής τεχνικής υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», 2o υποέργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΜΕΛΕΤΗΤΗ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου) 3.2 Παράταση προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», υποέργο (νέο): «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου) 4.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

4.1 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «Υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων της Περιφέρειας Κρήτης για την κάλυψη  αναγκών στην παρακολούθηση, στο συντονισμό, στον προγραμματισμό και στην επίβλεψη έργων και μελετών», προϋπολογισμού 290.000,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ)

 

4.2 α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, για την υλοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 67ο Υποέργο: «ΤΕΧΝΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΧ, ΕΤΟΥΣ 2023», προϋπολογισμού 370.000,00 € με ΦΠΑ 24%, που είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης με ΚΑ 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 και β) Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Κρήτης στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

 

4.3 α) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης-Π.Ε. Ρεθύμνης και της ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για την τεχνική, οικονομική και διοικητική στήριξη των υπηρεσιών της Π.Ε. Ρεθύμνης (Διάθεση προσωπικού στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Ρ.) προϋπολογισμού 83.694,00€ με ΦΠΑ. β) Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου– (εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

 

4.4 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για το Έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 5.    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  5.1 Παράταση ισχύος κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες κατασκευής της κάθετης οδού 6 (κάτω διάβαση Χ.Θ. 6+600 αρτηρίας) στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης Αρκαλοχωρίου», Αναδόχου: ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ)

6  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

6.1 Αποδοχή του ευρωπαϊκού έργου «GO4Med Nature», σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

 

6.2 Τροποποίηση της αριθμ.: 134/2021 (πρακτ. 24/20-12-2021) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ευρωπαϊκό έργο RE-PLAN-CITY LIFE, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης ΠΚ

-(εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

 

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

7.1 Ειδική Έκθεση – Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Αξιολόγησης και Χαρακτηρισμού της περιοχής Παλίγκρεμνου Πλακιά, Δήμου Αγίου Βασιλείου, ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

 

7.2 Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ολοκληρωμένου Ευρωπαϊκού Έργου LIFE IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

 

 

 

Προηγούμενο Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του υποέργου:”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.Ο.90 : “ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας