«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.309.079,65 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 13%) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45.360 ΚΙΛΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ENTOMELA 75 SL ΚΑΙ 10.770 ΛΙΤΡΩΝ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ CYANTRANILIPROLE TECHNICAL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023»

H Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για τη ανάδειξη προμηθευτή σκευάσματος ελκυστικής ουσίας entomela 75 sl και εντομοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία cyantraniliprole technical για τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφέρεια Κρήτης. Τα σκευάσματα θα χρησιμοποιηθούν κατά την δακική περίοδο 2023 για την δολωματική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με ψεκασμούς εδάφους.

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.309.079,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: προμήθεια 45.360 λίτρων ελκυστικής ουσίας entomela 75 sl αξίας 75.867,26 € (χωρίς ΦΠΑ 13%).
ΤΜΗΜΑ 2: προμήθεια 10.770 κιλών εντομοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία cyantraniliprole αξίας 1.233.212,39 € (χωρίς ΦΠΑ 13%).

Τα προς προμήθεια σκευάσματα κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 24324000-1 και 24452000-7 αντίστοιχα
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια μέχρι την 30η Αυγούστου 2023.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για ένα τμήμα είτε για το σύνολο των δύο (2) τμημάτων. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται προσφορά. (ήτοι για το Τμήμα 1 ποσό 1.517,35 € και για το Τμήμα 2 ποσό 24.664,25 €.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00
Προθεσμία και τόπος κατάθεσης εγγράφων διαγωνισμού: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας 2ος όροφος)
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 20/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο «Απόφαση οριστικών αποτελεσμάτων- δικαιούχων νέας αδείας/θέσης παραγωγού/επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κρήτης για τους συμμετέχοντες στην αριθμ. 332150/31.10.2022 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας