Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια – STRATegic cross-border & capitalization of common process for ENERGY Saving in Public Building (Ακρωνύμιο: STRATENERGY)

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως δικαιούχος στο εταιρικό σχήμα του έργου STRATENERGY.

Συνολικά στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν 8 φορείς από Ελλάδα και Κύπρο:

Κύριος Δικαιούχος:

  1. Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου

και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του έργου:

  1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
  2. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
  3. Περιφέρεια Κρήτης
  4. Δήμος Θήρας
  5. Δήμος Σάμου
  6. Δήμος Κω
  7. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας

Το STRATENERGY εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές» του προγράμματος Interreg Ελλάδα – Κύπρος με γενικό στόχο την προώθηση μιας οικονομίας χαμηλών ρύπων, μέσω της μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος τόσο στον κτιριακό τομέα και στον πολεοδομικό ιστό όσο και στον τομέα των μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του STRATENERGY είναι:

(α) η υλοποίηση ώριμων στρατηγικών έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) σε αντιπροσωπευτικά δημόσια κτίρια της διασυνοριακής περιοχής,

(β) η οριστικοποίηση ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων του δημοσίου τομέα για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό τους απόθεμα και

(γ) η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής / μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις συναφείς πολιτικές.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 3.723.406,07€.

Για την Περιφέρεια Κρήτης η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για την ΑΧΕ σε Δημόσια Κτίρια στη Κρήτη, τα οποία θα απευθύνονται σε: στελέχη του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα στην Κρήτη (Δήμοι, Δημόσιες Υπηρεσίες, Νοσοκομεία κ.λπ.), μαθητές και σπουδαστές σχολείων, πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων  και στο ευρύ κοινό.

Εφαρμογή Πλαισίου Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού από την Περιφέρεια Κρήτης για την ΑΧΕ στα Κτίρια της έως το 2030, που θα καταλήγει στη φιλοσοφία, όραμα, στρατηγική τοποθέτηση και στοχοθέτηση, καθώς και στην αναλυτική παρουσίαση, περιγραφή, τεκμηρίωση και ανάλυση του επιχειρησιακού πλάνου.

Στρατηγικό Έργο για την Αποδοτική Χρήση Ενέργειας σε Εμβληματικό Δημόσιο Κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης. Η υλοποίηση του στρατηγικού επιδεικτικού έργου ΑΧΕ θα αφορά το κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στην πόλη του Ηρακλείου. Η συγκεκριμένη δράση θα συμβάλει στη σταδιακή μετατροπή του εμβληματικού δημοσίου κτιρίου στην περιοχή σε επιδεικτικό / πρότυπο κτίριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Near Zero Energy Building (NZEB), σύμφωνα με τις επιταγές των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για το 2020, καθώς και τις πρόσφατες τροποποιήσεις οδηγιών της Ε.Ε. «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Κρήτης είναι 488.920€.

Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Συντονίστρια στην Περιφέρεια Κρήτης:

Ελένη Πλουμίδη, τηλ. 2813 410270, email: eleniploumidi@crete.gov.gr

Προηγούμενο ODEΟN (Open Data for European Open iNnovation – Ανοικτά Δεδομένα για Ευρωπαϊκή Ανοικτή Καινοτομία)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας