ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2025»

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί η προσφορά του συνόλου των απαιτούμενων υπηρεσιών παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού των προνυμφών και των ακμαίων κουνουπιών, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, με στόχο την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας από τις ασθένειες που μεταδίδουν τα κουνούπια, αλλά και τον περιορισμό της όχλησης που αυτά προκαλούν, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.765.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90922000-6.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.765.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.423.387,1 € ΦΠΑ : 341.612,9€).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία έτη εκτέλεσης του έργου (2023 – 2025), από την υπογραφή και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/12/2025.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προηγούμενο Επιχορήγηση των ζημιών στις επιχειρήσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου 2022 στην Π.Ε. Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας