Διενέργεια Εξετάσεων Χ.Μ.Ε. στις 29/11/2022 & 06/12/2022

Προηγούμενο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ της με αριθμό 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.,Φ.Ε.Κ. 75/τ. Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας