«ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1821-1913».

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό άνω των ορίων , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:  «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1821-1913».

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  303.180,00 € με  ΦΠΑ 24%. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης  και πηγή χρηματοδότησης είναι το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και συγκεκριμένα ο άξονας προτεραιότητας: “ Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός ” της πρόσκλησης ΑΤ14 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: “Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021”, με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4476/17.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΕΣ346ΜΤΛ6-ΘΔ7) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: την 11/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μμ.

Προηγούμενο ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο :Προμήθεια μικρού ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, με εξάρτημα καταστροφέα κλαδιών και κάδο κλίσης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας